Proces

Et vellykket byggeprojekt løber over en række faser, hvor arkitekten rolle varierer undervejs. Som bygherre har De mulighed for enten at aftale èn fase ad gang eller hele processen.
Arkitektens honorar bliver faktureret løbende i byggeprocessen forudgående aftale.

1. Fase: Idémøde
Første fase begynder med et uforpligtende møde.
Formålet med dette møde er en overordnet drøftelse af Deres ønsker og behov samt forventninger til projekt, økonomi og tidsplan.
Røttbøll & Partners kan på baggrund af overstående ofte tilkendegive om projektet kan realiseres indenfor budgetter og Deres forventninger m.m.
Mødet varer typisk 1-2 timer. På baggrund af mødet kan vi i fællesskab vurdere om der er grundlag for at gå videre til skitsefase.

2. Fase: Skitsefase
Formålet med denne fase er, at De får et overblik over projektet og dermed et egentlig beslutningsgrundlag for at iværksætte byggeprojektet.
Røttbøll & Partners udarbejder et eller flere skitseforslag, der viser hvordan det pågældende byggeri vil fremstå.
Vi arbejder med integreret designprocess, hvilket betyder at vi allerede i denne fase indarbejder tekniske aspekter som konstruktioner, vinduesorientering og energiforbrug. Der arbejdes målrettet med at optimere processen. Det er med til at holde omkostningerne nede uden at gå på kompromis med kvaliteten. Fremgangsmåden gør os til konkurrencedygtige arkitekter.

3. Fase: Myndighed
Formålet med denne fase er at få myndighedernes godkendelse (byggetilladelse) til det pågældende projekt.
Røttbøll & Partners udarbejder målfaste tegninger, energiberegninger og andet nødvendige materiale til at få alle godkendelser.
Vi varetager alt korrespondance mellem myndigheder og Dem og selvfølgelig er det Deres interesser vi varetager.
Mens projektet er under behandling hos myndighederne, udarbejder vi det nødvendige materiale til at indhente de relevante tilbud fra entreprenører. Det vil typisk være en lokal entreprenør eller en efter Deres eget ønske.

4. Fase: Projektering & byggeaftaler
Formålet med denne fase er at indgå aftaler med de valgte entreprenører for så vidt angår pris, kvalitet og tidsplan.
Røttbøll & Partners udarbejder høj detaljeret materiale i form af detaljetegninger, materialer, arbejdsbeskrivelser, energiberegninger og tidsplan. Dette sikrer at DE få den rigtig pris fra enterpenørerne.
Der udarbejdes enten hovedentreprise – eller fagentreprisekontrakter mellem Dem og entreprenøren der stiller garanti og byggeriet kan herefter påbegyndes.

5. Fase: Tilsyn & Byggeleddelse
Formålet med denne fase er at få projektet gennemført i samarbejde med den valgte entreprenører.
Røttbøll & Partners varetager opgaven som byggeleder og dermed styrer tidsplan og kvalitetssikring, dvs. vi holder byggemøder med den pågældende entreprenør og føre tilsyn med byggeriet, samt afklarer spørgsmål, der måtte opstå undervejs.
Vi varetager også Deres økonomi under projektet ved at fører tilsyn med at aftalte opgaver er udført ordentligt og til tiden før De betaler selve faktura for udført arbejde fra entreprenøren.
Vi aftaler desuden en gennemgang af byggeriet ved aflevering, hvor vi i samarbejde med Dem påpeger evt. fejl og mangler som skal udbedres, før byggeriet kan betragtes som udført.
Efter byggeriets afslutning indhenter vi den nødvendige dokumentation for byggeriets gennemførelse, som er lovpligtig for at færdigmelde byggeriet samt alle mangler for tekniske installationer.
Røttbøll & Partners indkalder, efter aftale, boligejer til 1 og 5 års gennemgang af byggeriet. Såfremt der på disse tidspunkter konstateres nye fejl, der stammer fra projektets gennemførelse, skal håndværkerne udbedre disse inden for garantien.

diagram-faser